Kraamzorg Anne is een kraamzorgorganisatie die kraamzorg biedt aan cliënten. Bij de werkzaamheden in het kader van onze zorgverlening legt Kraamzorg Anne persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van Kraamzorg Anne, zoals het management, beleidsdoeleinden, financieel beheer en verantwoording aan derden.
Gegevens in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Kraamzorg Anne.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei Algemene Verordening Gegevensbescherming), is de verwerking van cliëntgegevens aangemeld bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wat betekent de privacyverklaring?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en uiteraard op een veilige manier.

De cliënt

Bij je aanmelding voor kraamzorg bij Kraamzorg Anne zullen wij in beginsel zo min mogelijk gegevens vastleggen. Tijdens het intake gesprek vragen wij om meer specifieke gegevens en slaan wij die op in
een elektronisch cliënten dossier.

Persoonlijke gegevens

Kraamzorg Anne verzamelt persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van je vraag op kraamzorggebied, het informeren over nieuwe diensten, het voeren van correspondentie
met jou en informatie opvragen bij derden. Kraamzorg Anne kan de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met informatie die we van derden hebben gekregen, zoals de gemeente en andere zorgverleners. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie waarborgen en het contact met jou beter afstemmen.

Welke gegevens hebben we nodig en waarvoor?

1. Algemene persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, huwelijkse staatuitgerekende datum, hoeveelste zwangerschap, naam verloskundige/gynaecoloog,
emailadres, etc.), verzekeringsgegevens, sociaal profiel / netwerk, overige gezinsleden, gewenste uren, spreektaal en cultuur en medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen
bepalen van de benodigde zorg. Deze gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe
verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente).

2. Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer hebben wij nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan
verplicht.

3. Medisch/specialistische, gedragsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke en verzorgende gegevens.
Deze gegevens gebruiken wij voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.

4. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.
Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten.

Waar worden jouw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Je keuzemogelijkheden

Je kunt aangeven dat wij jouw gegevens niet met derden mogen delen, mits dit in overeenstemming is met de wet;
Je hebt ten allen tijde recht op inzage in jouw persoonlijke gegevens;
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
Als we gegevens van jou verzamelen, is het mogelijk ons te laten weten dat je niet wilt dat deze voor
verdere marketingcontacten worden gebruikt;
Je kunt het gebruik van cookies op je browser uitschakelen als je onze website bezoekt.

Beveiliging van de gegevens

Kraamzorg Anne neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens
tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13. Met leveranciers van de door ons gebruikte computerprogramma’s sluiten we een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Kraamzorg Anne zelf.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Kraamzorg Anne voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar te hanteren na beëindiging van de
zorgovereenkomst. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Als je vragen hebt over jouw rechten, je niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, is het altijd mogelijk contact met ons op te nemen.

Klacht indienen

Ben je van mening dat Kraamzorg Anne niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht bij ons een klacht in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze zijn op onze website te vinden.