Voorwoord

Deze klachtenregeling bevat informatie over hoe Kraamzorg Anne onvrede en klachten van cliënten behandeld. Kraamzorg Anne streeft ernaar een passende oplossing te vinden voor de cliënten. De term klacht heeft in deze regeling een andere betekenis dan in spraakgebruik. Niet iedere uiting van onvrede is een klacht in de zin van deze regeling, er is hier alleen sprake van als de uiting van onvrede zodanig als klacht is ingediend bij de klachtencommissie. Het is in ieders belang om te proberen onvrede informeel op te lossen zodat geen klacht meer hoeft te worden ingediend. Kraamzorg Anne verwacht van medewerkers en leidinggevenden dat zij zich hiervoor inzetten en dus altijd bereid zijn om met ontevreden cliënten in gesprek te gaan.

De klachtencommissie is ingesteld door de directie van Kraamzorg Anne. Deze klachtencommissie behandelt klachten in het kader van Jeugdwet, Kraamzorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

1. Opvang van uitingen van onvrede

Bij wie kan een cliënt terecht bij ontevredenheid?

Een cliënt, diens vertegenwoordiger of nabestaande kan zijn ontevredenheid bespreken met:

A. de medewerker over wie hij niet tevreden is;

B. diens leidinggevende;

C. de klachtenfunctionaris.

A-B. Medewerker en diens leidinggevende

D. Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken:

2. Indienen van een klacht

3. In behandeling nemen van een klacht

4. Termijn van behandeling

 

5. Bevoegdheid van de commissie

De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klachtencommissie bevoegd is om van een klacht kennis te nemen.

Ø De klachtencommissie is niet bevoegd klachten te behandelen die (mede) strekken tot vergoeding van geleden schade.

Ø De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit.

Ø Een bezwaar, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt beoordeeld door de voorzitter van de klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede.

 

6. Ontvankelijkheid van de klacht

De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht niet-ontvankelijk verklaren als:

 

7. Zittingscommissie

Een klacht wordt behandeld door een door de voorzitter per klacht samen te stellen zittingscommissie. Deze bestaat uit ten minste drie leden van de klachtencommissie, onder wie de voorzitter.

 

8. Wraking

 

9. Onderzoek

10.   Hoorzitting

11.   Stopzetting behandeling van de klacht

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht intrekken door mondeling of schriftelijk te kennen te geven dat hij geen verdere behandeling van de klacht door de klachtencommissie wenst. Als de commissie een klacht om deze reden niet verder behandelt, deelt de commissie dit mee aan de aangeklaagde, de directie en de klager.

 

12.   Uitspraak klachtencommissie

– de klacht waarop de uitspraak betrekking heeft;

– de standpunten van de klager en de aangeklaagde;

– de wijze waarop de klachtencommissie de klacht behandeld heeft;

– het oordeel van de klachtencommissie en de motivering daarvan;

– de namen van de leden die de uitspraak vastgesteld hebben;

– eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.

 

13. Directie

14. Openbaarmaking klachtenregeling

De directie brengt deze regeling onder de aandacht van degenen die een klacht kunnen indienen op grond van deze regeling en hun eventuele vertegenwoordigers door hen bij het begin te attenderen op deze regeling, door hun desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken en door de regeling op de website van Kraamzorg Anne plaatsen.

15. Overige klacht- en meldmogelijkheden

Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet.

 

16. Kosten

Voor de behandeling van klachten worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of de aangeklaagde.

 

17. Evaluatie

 

18. Onvoorziene omstandigheden

In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de klachtencommissie voor zover het de werkwijze van de klachtencommissie betreft. In overige onvoorziene omstandigheden beslist de directie.

 

19. Vaststelling en wijziging regeling

 

20. Overgangsbepaling

Klachten die in behandeling waren op dag waarop deze regeling in werking treedt worden behandeld op basis van de voordien geldende klachtenregeling.